USŁUGI, JAKIE OFERUJEMY

  • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali

  • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci

  • dokonywanie rozliczeń zużycia wody w lokalach (dwa razy w roku lub w razie indywidualnej potrzeby częściej)

  • dbanie o zadowolenie mieszkańców, informowanie i natychmiastowe rozwiązywanie zgłaszanych problemów

  • stałe dyżury administratora na terenie nieruchomości

  • dostęp dla mieszkańców do własnych rozliczeń poprzez witrynę WWW

  • prowadzenie i dostarczanie korespondencji w imieniu i na rzecz Wspólnoty

  • przeprowadzanie okresowych wizytacji i obchodów nieruchomości poprzez administratora


  USŁUGI, JAKIE OFERUJEMY

  • zapewnienie usług serwisowych dla urządzeń technicznych wymagających stałego nadzoru (np. wind) przez wyspecjalizowane firmy

  • wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw w części wspólnej nieruchomości, a w szczególności dokonywanie napraw i remontów budynku, jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, wody, gazu, domofonu, a także remontów i napraw innych urządzeń należących do wyposażenia części wspólnej nieruchomości

  • usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej

  • nadzorowanie wykonywania napraw zleconych w nieruchomości

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

  • zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego

  • przygotowanie wraz z zarządem rocznego planu gospodarczego, w tym planowanych wydatków z funduszu remontowego

  • koordynacja remontów lub modernizacji budynku zgodnie z planem gospodarczym zatwierdzonym prawomocną uchwałą właścicieli lokali.

  USŁUGI, JAKIE OFERUJEMY

  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w pierwszym kwartale każdego roku, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej – prowadzenie księgi udziałów

  • przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia wymaganych prawem uchwał potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty oraz nadzór nad ich wykonaniem

  • pomoc przy zawieraniu umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wymienionych wyżej, kontrola prawidłowości wykonania tych umów

  • windykacja przedsądowa należności z tytułu dodatkowych przychodów z nieruchomości

  • windykacja sądowa (na życzenie Wspólnoty)

  • monitorowanie ważności ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na terenie nieruchomości wspólnej, a także ubezpieczenia Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej; prowadzenie postępowań mających na celu uzyskanie odszkodowań za ewentualnie powstałe szkody

  • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed Sądami Powszechnymi i innymi organami Administracji Państwowej.

  USŁUGI, JAKIE OFERUJEMY

  • prowadzenie odpowiedniej księgowości zgodnie z odrębnymi przepisami

  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przekazanie go wszystkim właścicielom lokali

  • pobieranie od właścicieli lokali miesięcznych opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej

  • terminowe dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy.

  SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

  Jeżeli zastanawiasz się nad zmianą administratora, ale nie wiesz, jakie podjąć kroki, chętnie przeprowadzimy Cię przez ten proces. Spotkaj się z nami w celu niezobowiązującej konsultacji. Zadzwoń już dziś.

  SŁUCHAMY, ANALIZUJEMY, EFEKTYWNIE DZIAŁAMY

  Skontaktuj się z nami

  Twoja Wspólnota mieszkaniowa zasługuje na dobrego zarządcę. Dołącz do naszych zadowolonych klientów.